, ,

, .

132,

193 30.09.94 , ,

33 16.02.95 ,

301 28.12.93

-

SIM-5000   sim5000 (680k)

H H , H H  publish (205k)